PROSTUL DE DIMULESCU EX PRESEDINTE ANPA

birocratie

Moderatori: pharaoh, vali003

PROSTUL DE DIMULESCU EX PRESEDINTE ANPA

Mesajde APSHD » 24 Aug 2017, 16:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director general adjunct (pe probleme de plăţi directe, control pe teren, IT şi ordonanţare plăţi) al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi director general al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 20.09.2017, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Concurs afişat la data: 21.07.2017, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Director general adjunct
Descriere post Localizare post
Clasa: conducere
Tip compartiment: UNITATE
Denumire compartiment: DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

Director general
Descriere post Localizare post
Clasa: conducere
Tip compartiment: GENERIC
Denumire compartiment: ANPA AGENŢIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI
Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare sunt:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
-studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani
Bibliografie concurs
director general adjunct (pe probleme de plati directe, control pe teren, IT si ordonantare plati) - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
1.Legea nr. 1/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata r2, cu modificările si complectarile ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
4.Regulamentul nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului
5.Regulamentul delegat nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;
6.Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;
7.Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune;
9.Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii.
10.Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 cu modificările si complectarile ulterioare;
11.Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

director general - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
1.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată r2, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
3.Ordonanţa de Urgenţă nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
4.Hotărârea de Guvern nr. 545/09.06.2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură;
5.Ordinul MADR nr. 807/2016 pentru aprobarea normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial, cu ecxepţia ariilor naturale protejate;
6.REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului ;
7.REGULAMENTUL (UE) NR. 1380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 şi (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului şi a Deciziei 2004/585/CE a ConsiliuluiDosar de înscriere
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

copia actului de identitate;
formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726, 0374.112.741.

Daca doriti sa primiti zilnic concursurile publicate accesati pagina Abonare mesaje informative
REZULTATE CONCURS


Rezultate probă selecţia dosarelor
Nume Prenume DetaliiFunctie DetaliiInstitutie Rezultat Observatii
ALEXANDRU NICUSOR Director general, GENERIC - ANPA AGENŢIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ, BUCUREŞTI ADMIS
DIMULESCU NICOLAE Director general, GENERIC - ANPA AGENŢIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ, BUCUREŞTI RESPINS dosar depus in afara termenului prevăzut la art.49 alin (1) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici
NITU DAN Director general, GENERIC - ANPA AGENŢIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ, BUCUREŞTI ADMIS
TEFELES VASILE DAN Director general, GENERIC - ANPA AGENŢIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ, BUCUREŞTI ADMIS
Rezultate afisate la data: 17.08.2017 17:11

Informaţii utile

Harta site
Certificat ISO

Legăt
Avatar utilizator
APSHD
senior
senior
 
Mesaje: 193
Membru din: 01 Ian 2008, 17:40
Localitate: HUNEDOARA

z

Înapoi la Legi, Permise, Asociatii, Cluburi, Federatii

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron